Tytuł artykułu: Relacje zdarzeń ryzyka wykonawstwa systemów kanalizacyjnych

Autorzy: BONDAR-NOWAKOWSKA, E., RYBKA, I.

Słowa kluczowe: zdarzenia ryzyka, system kanalizacyjny, macierz oddziaływań

Streszczenie: W każdym procesie inwestycyjnym, w tym również obejmującym wykonanie systemów kanalizacyjnych występują zdarzenia ryzyka. Zdarzenia te mogą negatywnie oddziaływać na realizację celów projektu, a w szczególności wykonanie go w założonym czasie i budżecie. Z tego względu ważne jest, aby wdrażać procedury identyfikacji i pomiaru zdarzeń ryzyka. Osobna analiza każdego ze zdarzeń może być niewystarczająca, aby zapewnić skuteczny sposób eliminowania czy minimalizowania określonego ryzyka w projekcie. Warunkiem kompleksowej oceny ryzyka jest systemowe ujęcie zdarzeń niekorzystnych w danym przedsięwzięciu. W związku z tym w pracy skupiono się na przedstawieniu wzajemnych relacji czynników będących źródłem ryzyka. W tym celu opracowano macierz oddziaływań dla rozpatrywanych czynników, a na jej podstawie stworzono graf oddziaływań. Opierając się na wynikach przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zdarzenia generujące ryzyko tworzą złożony ciąg wzajemnych przyczyn i następstw. Relacje te powinny być uwzględnione w trakcie identyfikacji czynników ryzyka.

Cytowanie w stylu APA: Bondar-Nowakowska, E. & Rybka, I. (2011). Relacje zdarzeń ryzyka wykonawstwa systemów kanalizacyjnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 285-293.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bondar-Nowakowska & Rybka, 2011), następne powołania: (Bondar-Nowakowska & Rybka, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Bondar-Nowakowska, Elżbieta, Iwona Rybka. "Relacje zdarzeń ryzyka wykonawstwa systemów kanalizacyjnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 285-293.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bondar-Nowakowska, & Rybka 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bondar-Nowakowska_Rybka_2011_PNIKS, author={Bondar-Nowakowska, Elżbieta and Rybka, Iwona}, title={Relacje zdarzeń ryzyka wykonawstwa systemów kanalizacyjnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A2/art2.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={285-293}}

Pełny tekst PDF


Go Back